Настани

Извештаи за настани

Новогодишна еко-работилница - Изработка на наовогодишни честитки од рециклирани материјали
Christmas Eco-Workshop - Making greeting cards from recycled materials

фотографии од акцијата Аjде Македонија за Планктониум

Извештај за учество на членовите на Планктониум и подмладокот на здружението во кампањата „Македонија без отпад 2012„

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН” ВО СОРАБОТКА СО ПРОЕКТОТ “НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ”, Општина Центар и Општина Гази Баба во Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН”, Општина Центар во Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАСТИКАТА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ВО НАЦИОНАЛИОТ ПАРК ШАР ПЛАНИНА"