Конктакт:

Адреса: Доситеј Обрадовиќ 17/5, 1000 Скопјe

Телeфон: +389 (2) 3209 189

Мобилен телефон: +389 (0)78225-724

Жиро с-ка: 210-0567963001-73
Депонент: НЛБ Тутунска Банка-Скопје

е–mail: contact@planktonium.mk

Пристапницата за членство можете да ја доставите по електронски пат или да дојдете лично во канцелариите на здружението.